21 september 2022

De Utrechtse gemeenteraad heeft 15 september de Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 vastgesteld met twee moties en een amendement. Deze visie beschrijft de ambities en gewenste ontwikkelrichting van het Utrecht Science Park tot aan 2040. Het geeft de ambities aan voor groei van wonen, werken, voorzieningen, sport en duurzame energieopwekking en de omvang daarvan.

De visie gaat daarnaast in op randvoorwaarden en kwaliteitsverbetering van het Utrecht Science Park op het gebied van groen, verblijfsruimte, levendigheid en bereikbaarheid. Als belangrijke uitgangspunten gelden daarbij: mogelijk maken van een ruime verdubbeling van het aantal bewoners, voldoende ontwikkelruimte voor een flinke science-gerelateerde banengroei en meer voorzieningen en levendigheid in het Utrecht Science Park. Andere belangrijke uitgangspunten zijn een groen-blauw raamwerk als landschappelijke drager voor het gebied met oog voor recreatie, verblijven in het groen, klimaatadaptatie, biodiversiteit en cultuurhistorie. Ook geeft de visie mogelijkheden om energie lokaal duurzaam op te wekken om de klimaatdoelstellingen van 2030 te kunnen halen en een stevige sturingsmogelijkheid ter verbetering van bereikbaarheid en infrastructuur, zoals het weren van doorgaand autoverkeer. De hele visie en een korte samenvatting lees je hier.

Anton Pijpers, voorzitter college van bestuur Universiteit Utrecht:
‘Er ligt een mooie nieuwe omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park. Daar zijn we blij mee. Gebiedsontwikkeling kent geen begin en geen eind, maar heeft wel richting nodig om een gezonde ontwikkeling te bevorderen. De omgevingsvisie Utrecht Science Park geeft die richting aan de Universiteit Utrecht en andere grondeigenaren om te helpen dit gebied zijn unieke landschappelijke kwaliteiten te behouden en de enorme potentie als levendig science park te versterken.’

Betrokken omgeving
De visie kwam tot stand met nauwe samenwerking tussen de gemeente Utrecht en grondeigenaren Universiteit Utrecht en UMC Utrecht en met inbreng van de Stichting Utrecht Science Park als behartiger van de (gemeenschappelijke) belangen van partners en gebruikers van het USP. Daarnaast zijn veel belanghebbende organisaties, bewoners, omwonenden en gebruikers op verschillende manieren bij de visie betrokken.

Jan Henk van der Velden, directeur-bestuurder Stichting Utrecht Science Park:
‘Wij zijn blij met de brede steun van de overgrote meerderheid van de raad voor de plannen. Het is een belangrijke eerste stap om met de gemeente, Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en andere Utrecht Science Park partners de gezamenlijke ambities te realiseren. ‘

Vervolg
Met de omgevingsvisie als kader zal de Universiteit Utrecht de komende jaren het Utrecht Science Park verder ontwikkelen. De Universiteit Utrecht werkt momenteel aan gebiedsplannen per deelgebied, die nadere inkleuring geven aan de ambities uit de omgevingsvisie. Voor de uitwerking van de plannen zal nog een proces worden ingericht met de gemeente Utrecht, andere gebiedseigenaren en belanghebbenden en moeten nog formele procedures worden doorlopen in de vorm van een omgevingsvergunning of omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan).