18 februari 2021

Voor het studiesucces en het welzijn van studenten is het van groot belang dat zij zo snel mogelijk weer (meer) fysiek onderwijs kunnen volgen. Om dat mogelijk te maken, verkennen diverse hogescholen en universiteiten samen de mogelijkheid corona-sneltesten in te zetten op de campus. Hogeschool Utrecht is een van de deelnemende partners.

Het ministerie van OCW heeft groen licht gegeven voor acht proefprojecten verspreid over het land, om te kijken of sneltesten kunnen helpen meer fysiek onderwijs mogelijk te maken. Het gaat om projecten in de regio’s Groningen, Amsterdam, Delft, Eindhoven, Rotterdam, Nijmegen, Den Bosch en Utrecht. Deelnemers in Utrecht zijn UMC Utrecht, MBO Amersfoort en Hogeschool Utrecht. “In lijn met de ambities van het ministerie van OCW vindt Hogeschool Utrecht het voor de binding van studenten met de opleiding en voor een goed studentsucces, essentieel dat we zo snel mogelijk op een verantwoorde wijze meer fysiek onderwijs kunnen aanbieden. Ook voor het studentenwelzijn is het van belang dit op zo’n kort mogelijke termijn te realiseren”, stelt collegevoorzitter HU Jan Bogerd.

Juiste test in de juiste situatie
De pilot onderzoekt of preventief testen van docenten en studenten met wendbare pop-up teststations het mogelijk kan maken weer meer mensen op de campus toe te laten. Daarvoor wordt onderzocht hoe die pop-up teststations het beste kunnen worden ingericht zodat testen op grote schaal mogelijk wordt en er zo nodig snel kan worden op- en afgeschaald. Ook wordt gekeken welke sneltesten het meest geschikt zijn en of het mogelijk is eventuele nieuwe testmethodes snel te introduceren. Afgelopen periode heeft de HU al samengewerkt met de GGD regio Utrecht, het UMC Utrecht en TNO in een innovatie-teststraat op het Utrecht Science Park. Deze is ingericht om nieuwe testmethodes op te zetten en snel te kunnen valideren. Die ervaring wordt meegenomen in dit nieuwe proefproject.

Breed delen
Preventief testen vraagt ook wat van de medewerkers en studenten. Hoe is de bereidheid hieraan mee te doen? Wat zijn de sociale en maatschappelijke uitdagingen die moeten worden geadresseerd bij het invoeren van preventief testen? Ook dat wordt onderzocht.

Ten slotte wordt gekeken hoe de opgedane ervaringen en inzichten het beste kunnen worden gedeeld met andere pilotregio’s. Doel is zoveel mogelijk partijen te laten profiteren van de opbrengsten, in de hoop het studiejaar 2021/2022 te kunnen starten met meer ruimte voor fysiek onderwijs. “De HU ziet de samenwerking met haar partners als een investering in de toekomst van jongeren”, aldus Jan Bogerd. “Deze samenwerking bereidt ons voor op een realiteit waarin preventief testen op grote schaal een cruciale rol gaat spelen in de continuïteit van het alledaagse leven.”

Planning
De pilot vindt in voorjaar van 2021 plaats. Het ministerie van OCW heeft geld beschikbaar gesteld om deze pilot en de bijbehorende tests te bekostigen. In een volgende fase en afhankelijk van de uitkomsten van de pilot wordt gekeken of sneltesten met ingang van het nieuwe studiejaar zullen worden ingezet om meer fysiek onderwijs mogelijk te maken.

Bron: Hogeschool Utrecht